Cyngor yn Gymraeg Cyngor yn Gymraeg

Darllenwch ein herthyglau cyngor mwyaf poblogaidd yn Gymraeg

Cyngor yn Gymraeg

Beth yw CAIP a CAU, a sut all fy mhlentyn gael un?

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig (AAA), gallai cynllun cymorth helpu.

Sut ydw i’n delio â gwrthod mynd i’r ysgol a gorbryder ynghylch yr ysgol?

Rhesymau posibl dros wrthod mynd i’r ysgol a gorbryder a sut gallwch chi gael y cymorth sydd ei angen ar eich plentyn.

Oes gan fy mhlentyn Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd?

Gall ADHD (anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd) amlygu ei hun mewn amryw o ffyrdd gwahanol.

Mae fy nghyn-gymar yn defnyddio trefniadau gofal plant i’m rheoli

Os ydych chi'n meddwl bod eich cyn-bartner yn defnyddio trefniadau gofal plant i'ch rheoli, mae'n bwysig cael help.

Deall a rheoli ymddygiad fy mhlentyn

Os ydych chi’n cael trafferth ymdopi ag ymddygiad eich plentyn, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud.

Beth allaf ei wneud os bydd fy mhlentyn yn hunan-niweidio?

Os ydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn hunan-niweidio neu’n brifo ei hun, mae’n bwysig cael cymorth ar ei gyfer.

Sut alla i helpu os bydd fy mhlentyn yn teimlo’n bryderus?

Mae’n naturiol i blant a phobl ifanc deimlo’n bryderus neu ddioddef o orbryder ar adegau. Dyma sut mae cefnogi eu hiechyd meddwl.